Cilj kursa je upoznavanje sa osnovama poslovnog bontona, poslovne komunikacije, poslovnim manirima i kodeksom poslovnog odijevanja.

Seminar ima za cilj da upozna polaznike sa osnovama informacione sigurnosti i važnosti sigurnog čuvanja i rukovanja podacima.

Cilj kursa je da upozna polaznike sa osnovama engleskog jezika u svakodnevnom radu.

microsoft-excel%20%281%29.png

Ovaj kurs je kreiran kako bi se učesnici upoznali sa naprednim opcijama programa MS Excel 2013 i savladali veštine uređivanja, analiziranja i prezentovanja podataka.

time28.png

          

Kurs ima za cilj edukaciju zaposlenih u smislu bolje organizacije vremena.

Cilj kursa je da upozna polaznike sa poslovnim engleskim jezikom u radu sa klijentima Banke.

Cilj kursa je upoznavanje sa zakonskim okvirima vezanim za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.