Poslovni bonton

Cilj kursa je upoznavanje sa osnovama poslovnog bontona, poslovne komunikacije, poslovnim manirima i kodeksom poslovnog odijevanja.