Available courses

Najnoviji Tarik Test

Upoznajte se sa osnovama najvažnije sporedne stvari na svijetu.

Sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma

Cilj kursa je upoznavanje sa zakonskim okvirima vezanim za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

English for counterdesk employee in Bank

   

Cilj kursa je da upozna polaznike sa poslovnim engleskim jezikom u radu sa klijentima Banke.

Poslovna komunikacija

Ovaj kurs daje znanja i iskustvo kvalitetne komunikacije  u kojoj se informacije, mišljenja i stavovi prenose na potpun i zdrav način, poštujući stavove vjerovanja i specifičnosti svih strana u komunikacijskom procesu.

Sicurezza delle informazioni


Sicurezza delle informazioni

L'obbiettivo del corso di formacione è di far conoscere agli pertecipanti le basi della sicurezza delle informacioni, l'importanza della protezione dei dati sensibili, e la loro gestione

MS Excel 2013

Ovaj kurs je kreiran kako bi se učesnici upoznali sa naprednim opcijama programa MS Excel 2013 i savladali veštine uređivanja, analiziranja i prezentovanja podataka.