MCCC 1: Moodle osnove

U prvoj sedmici ćemo proći kroz osnovne pojmove i elemente Moodlea. U online okruženju korisnici ponekad imaju određene probleme pri korištenju kursa. Vidjet ćemo koje probleme mogu imati i kako ih na najlakši način prepoznati i eliminisati.

 • Tehnologija okruženja
 • Moodle osnove
 • Profil
 • Editor
 • Blokovi

MCCC 2: Podešavanje i resursi kursa

U ovoj sedmici ćemo vidjeti kako kreirati i urediti kurs kako bi ga prilagodili sa ciljevima i potrebama edukacije. Kreirat ćemo osnovne resurse koji služe kao podrška u procesu učenja. 

 • Podešavanje kursa
 • Uređivanje kursa
 • Resursi kursa
 • Blokovi

MCCC 3: Resursi, multimedija i osnove aktivnosti

Nastavljamo dalje sa resursima i kreiramo knjigu i IMS resurse. Kursevi koji imaju samo tekst nisu posebno učinkoviti. Predavači često dodaju multimedijalne datoteke kako bi pospješili proces učenja. Video, slike, audio zapisi i flash fajlovi mogu transformisati kurs iz običnog u zanimljiv i motivirajući kurs.
Komunikacija je bitan aspekt edukacije. Vidjet ćemo koje aktivnosti imamo na raspolaganju kako bi omogućili kvalitetnu i fleksibilnu komunikaciju između korisnika stranice.

 • Napredni resursi kursa
 • Multimedija i resursi
 • Aktivnosti kursa
 • Aktivnosti za komunikaciju
 • Blokovi

MCCC 4: Aktivnosti za interaktivno učenje

Vrijeme je da studentima pružimo aktivno učešće u procesu učenja. Kreirat ćemo aktivnosti koje studenta stavljaju u poziciju aktivnog učesnika u interktivnoj i kolaborativnoj edukaciji.

 • Rječnik
 • Wiki
 • SCORM
 • Lekcija
 • Blokovi

MCCC 5: Aktivnosti za kolaboraciju i provjeru znanja

U petoj sedmici ćemo kreirati bazu podataka koju studenti mogu samostalno dopunjavati i dijeliti svoje iskustvo. Pored toga, vidjeti ćemo mogućnost postavljanja resursa i aktivnosti sa eksternih stranica. Istražiti ćemo različite i najčešće načine provjere znanja.

 • Baza podataka
 • LTI aktivnost
 • Zadatak
 • Kviz
 • Blokovi

MCCC 6: Napredne aktivnosti provjere znanja i aktivnosti evaluacije

U šestoj sedmici ćemo vidjeti napredni način ocjenjivanja i uključiti studente u proces ocjenjivanja. Kvalitetan kurs podrazumijeva i konstantno unapređivanje, prilagođavanje i uređivanje sadržaja. Bez povratnih informacija od strane studenata ovaj proces bi bio praktično nemoguć.

 • Radionica
 • Izbor
 • Predefinirani upitnik
 • Upitnik
 • Uređivanje blokova
 • Blokovi

MCCC 7: Administracija učesnika kursa, uslova i ocjena kursa

Administracija učesnika kursa ima veliki značaj u online edukaciji. U ovoj sedmici ćemo se fokusirati na usmjeravanje i motivaciju studenata na aktivno učešće u aktivnostima kursa. Vidjeti ćemo kako funkcionišu grupe i različite načine upisa učesnika na kurs. Vidjeti ćemo koje opcije imamo prilikom ocjenjivanja i kreiranja uslova za završetak kursa.

 • Uslovljavanje aktivnosti
 • Načini upisa na kurs
 • Grupe
 • Ocjene i završetak kursa
 • Značke
 • Blokovi

MCCC 8: Izvještavanje i administracija kursa

Kvalitetan kurs ne znači samo imati kvalitetna materijal i interaktivan materijal. Izvještavanje predavaču daje bitne informacije koje su veoma korisne prilikom adminsitracije kursa. Administracija kursa podrazumijeva i druge radnje koje predavač obavlja prije i nakon edukacije.

 • Izvještaji
 • Događaji
 • Kreiranje rezervne kopije kursa
 • Restauriranje rezerve kopije kursa
 • Unos
 • Resetiranje